Home

Szepes vármegye

Magyarország legbonyolultabb vármegyéje – A Szepesség

A vár Szepes vármegye központjává vált, a szepesi ispán székhelye lett; gyakran jelentős személyiségek lakták. A 13. század második felében a vár körül számos csatát vívtak. 1275-ben a király ellen fellázadt Roland comes (szepesi ispán). Szepes vármegye Komitat Zips was called the Szepes Chamber (Zipser Kammer in German), and it existed from 1563 to 1848. Its seat was the town of Kassa (present-day Košice), sometimes Eperjes, (present-day Prešov).. Szepes vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északi részében. Területe jelenleg Szlovákia és Lengyelország között van felosztva. Földrajza Az egykori vármegye területét nagyrészt hegyvidék alkotta. Területéhez tartozott lényegében az egész Magas-Tátra. Ettől délre található a Szepesi-síkság

Szepes vármegye - Magyar Katolikus Lexikon. Szepes vármegye, 1129 e.-1919: közigazgatási terület a Magyar Királyság északi peremén, a Poprád, a Hernád, a Dunajec és a Gölnic völgyében. - É-on Galícia, K-en Sáros vm., D-en Abaúj (-Torna), Gömör (és Kishont) vm., Ny-on Liptó vm. és Galícia határolta. Felszíne hegyes; Ny-i határvidékén emelkedik a M SZEPES VÁRMEGYE. Comitatus Scepusiensis. . - Nevezetét vette Szepes Várától, 's fekszik északra Lengyel Országnak szomszédságában, napenyészetre Liptó, és Gömör Vármegyék határozzák, déli napnyúgotra Abaújvár, és Torna Vármegyék; délre pedig Sáros Vármegye Meggyesi több vármegye ispáni tisztségét is betöltötte - Győr, Bakony, Szepes, majd Pozsony vármegye élén állt -, de ténylegesen nem ő, hanem Toldi igazgatta a nemesi köztársaságokat. A jól megbecsült Toldi Miklós közigazgatási tapasztalatainak köszönhetően 1351-ben sárosi alispán, 1352-ben pedig pozsonyi alispán. A' la carte étkeztetés Rendezvények / bálok, fogadások, lakodalmak / Party service Menüétkeztetés Munkahelyi étkeztetés Diákélelmezés Az elmúlt évek alatt igen jelentős eredményeket tudtunk elérni az un. Party Service szolgáltatásainkkal, kitelepüléseinkkel, melyek egyre fontosabb helyet töltenek be a cégek és az intézmények reprezentációi során. Veszprém, Fejér és Vas vármegye (Nagy Iván I-II; Turul 1,273,304. németújvári Batthyány Albert (okirati előfordulása: 1403-1435) † 1435 - 1443 között 636,652. németújvári Batthyány András (okirati el őfordulása: 1438-1476) † 1476. júl

A vármegye a 11. században alakult. Az 1848-as forradalomtól eltekintve történelme viszonylag békés volt. Területét 1918-ban elfoglalta a csehszlovák hadsereg, majd 1920-tól hivatalosan is a Csehszlovák Köztársaság része lett, eltekintve néhány északnyugati falvától, melyeket Lengyelországhoz csatoltak: Derzsény, Feketebérc, Frigyesvágása, Szepesgyörke. Szepes vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északi részében. Területe jelenleg Szlovákia és Lengyelország között van felosztva. A vármegyével megegyező földrajzi-történelmi terület elterjedt elnevezése Szepesség Szepes vármegye egységes közigazgatása 1876-ban alakult ki, amikor a megye területén lévő valamennyi város törvényhatóságát a vármegye alá rendelték. A XVI szepességi várost az 1876-os vármegyerendezés során olvasztották be a Nagymegyébe Hanzély János ügyész (Szepes vármegye) 1820 márczius 21. Herbay kapitány (I. Ferencz királytól nyert czímeres nemeslevelét kihirdettette) 1820 augusztus 1. Hanovszky János (I. Ferencz királytól nyert armálist) 1820 augusztus 1 1909 / 1. szám 5 Olvasóinkhoz 7 Bal Jeromos: Lőcse adózása a mohácsi vész idején 9 dr. Bruckner Győző: Késmárk és a Thököly család (első közlemény) 15 dr. Hajnóci Iván: A lőcsei fehérasszony a történelemben 32 dr. Hajnóci R. József: Az első Lőcsei Kalendáriom Krónikája (első közlemény) 43 Családtörténet 49 dr. Förster Jenő: Szepes vármegye nemes.

Szepesi vár - Wikipédi

Keresés: Szepes vármegye Ajánlott témák... a keresésben.. Helytörténet, helyismeret 13 helytörténet 6 beiktatás Szepes vármegye (szlovákul Spiš, németül Zips, lengyelül Spisz, latinul Scepusium) közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északi részében. Területe jelenleg Szlovákia és Lengyelország között van felosztva. A vármegyével megegyező földrajzi-történelmi terület elterjedt elnevezése Szepesség. Földrajz Keresés: Szepes vármegye Ajánlott témák... a keresésben. beiktatás 5 főispán 5 újkori latin irodalom 3 . előjog 1 fizetés 1 római katolikus egyház 1 . további vallásos irodalom 1 üdvözlés 1 kevesebb Eredmények 1. Szepes Vármegye Törvényhatóságának és a Szepesmegyei Történelmi Társulatnak támogatásával megjelenő folyóirat. Figyelemmel fogjuk kisérni a Szepességre vonatkozó irodalmi művek megjelenését, ismertetjük és érdemük szerint méltatjuk őket. Tájékoztatni fogjuk olvasóinkat vármegyénk kicsiny tudományos életének.

Szepes County - Wikipedi

Szepes vármegye - Magyar Vagyo

5 I. Bevezetés A Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Diplomagy őjteményében található kilencven nemeslevél létezésér ıl lehetett ugyan tudni a régebbi szakirodalomból, 1 a világháborúk és a heraldika feudális áltudománnyá 2 nyilvánítása miatt azonban feltárásuk eddig váratott magára Szepes vármegye térképe (1723) Kray Pál, Johann Georg Puschner. A térkép nagyítása. A Kray-család az 1630-as években költözött a szepességi Késmárkra. Pál, aki az osztrák seregben szolgált mérnökkari főhadnagyként, 1715-ben megrajzolta szülőföldje térképét Szepes Vármegye Törvényhatóságának és a Szepesmegyei Történelmi Társulatnak támogatásával megjelenő folyóirat. Figyelemmel fogjuk kisérni a Szepességre vonatkozó irodalmi művek megjelenését, ismertetjük és érdemük szerint méltatjuk őket Közlemények Szepes vármegye múltjából 1923. Bezárás. Megvásárolható példányok. Nincs megvásárolható példány A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük

Szepes vármegye - Magyar Katolikus Lexiko

A vár Szepes vármegye központjává vált, a mindenkori szepesi ispánok székhelye lett, gyakran jelentős személyiségek lakhelye. A 13. század második felében a vár körül számos csatát vívtak. 1275-ben a király ellen fellázadt Roland comes (szepesi ispán) foglalta el. Ezután Kun Erzsébeté, IV This file is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.: You are free: to share - to copy, distribute and transmit the work; to remix - to adapt the work; Under the following conditions: attribution - You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in. Képaláírás: Szepes vármegye térképe. Ismertető szöveg: Szepes vármegye, hazánk Tisza jobbparti részében, az ország É-i határán; határai É-on Galícia, K-en Sáros vármegye, D-en Abaúj-Torna és Gömör, Ny-on Liptó vármegye és Galícia

SZEPES VÁRMEGYE. Országleírások Kézikönyvtá

Media in category Szepes County The following 17 files are in this category, out of 17 total. CoAs and Counties of the Kingdom of Hungary, Szent Imre Square, 2016 Csepel.jpg 2,272 × 1,704; 1.01 M 1910 / 1. szám 5 dr. Bruckner Győző: Kuruc mozgalmak, különös tekintettel az 1709-iki ostromra 7 dr. Iványi Béla: Lőcsei vonatkozású művelődéstörténeti adatok a középkorból 26 Bal Jeromos: Mikép szerezte meg Szepesvárát a Csáky család 30 Családtörténet 44 dr. Förster Jenő: Címeres nemeslevelek Szepes vármegye levéltárában 44 Vegyes közlések 56 Könyvszemle.

Szluha Márton: Szepes vármegye nemes családjai - Püski

Szepes: Újvár megyétől Észak-Nyugatra , a Felső-Hernád völgyében, a szepesi erdőben keletkezett Szepes vármegye, mely átterjedt a Poprád völgyébe is, mely Lengyelország felé nyílt és a sík lengyel területtel szinte egységet alkotott, mintha ahhoz tartoznék; - s ezért a lengyelek gyakran fájlalták, hogy a terület. A 1. oldal. Talált 1 mondatot a Szepes vármegye kifejezésre.Találat ebben: 0 ms.A fordítási memóriákat emberek hozták létre, de számítógép rendezi, ami hibákhoz vezethet. Nagyszámú forrásból, ellenőrizetlenül érkeznek, kérjük ennek tudatában használja

Szepes vármegye - Wikipédia Szepesség/001 Szepes vármegye - Wikipédia Szepes vármegye térképe | djnaploja Szepes vármegye - Wikipédia. Magyarország legbonyolultabb vármegyéje - A Szepesség Szepes vármegye Wikiwand Szepesség Turisztikai célpontok, térképek, fotógaléria Magyarország legbonyolultabb vármegyéje - A. Ezúttal pedig Szepes vármegye került sorra, mely megye eltér a szokásostól, rendkívül sok egyedi tulajdonságot vonultat fel. Ebben Szerző szigorúan betartja azt az alapelvet, hogy csak hiteles adatok közlésére szorítkozik Szepes vármegye hagyományosan többnemzetiségű és többkultúrájú vidéke volt az Északkelet-Felvidéknek. Az összefüggő Poprád-völgyi szász településterület délnyugaton Poprád városától egészen Podolinig tartott, idővel pedig Késmárk vált a szepességi német anyanyelvű lakosság központjává kÖzlemÉnyek szepes vÁrmegye mÚltjÁbÓl a szepesmegyei tÖrtÉnelmi tÁrsulat kÖzlÖnye. ix. Évfolyam. 1917. a szepesmegyei tÖrtÉnelmi tÁrsulat ÉvkÖnyveinek xvii. folyama. lŐcse, 1917. kiadja a szepesmegyei tÖrtÉnelmi tÁrsulat. szerkeszti: dr. fÖrster jenŐ vÁrmegyei levÉltÁrnok, tÁrsulati titkÁr

Szepes vármegye – Wikipédia

Tudja-e, hogy ki volt valójában Toldi Miklós

 1. Szepes vármegye települései‎ (1 K, 194 L) A(z) Szepes vármegye kategóriába tartozó lapok A következő 2 lap található a kategóriában, összesen 2 lapból
 2. denki számára látványosan, gyorsan és áttekinthető módon váljon hozzáférhetővé. Az adatbázis folyamatosan gazdagodó virtuális gyűjteményei a gyors ismeretszerzés mellett, a mélyebb feltáró kutatások.
 3. Az 1861-es magyarországi országgyűlést (1848-49 után a második) Ferenc József azért hívta össze, hogy az általa kiadott októberi diplomát illetve a februári pátenst a birodalma egészén, így Magyarországon is keresztülvigye. Ennek kapcsán rendezték meg az 1861-es országgyűlési választásokat; az ezen mandátumot szerzők (alább) aztán a képviselőházban foglaltak.
 4. Közlemények Szepes vármegye múltjából 1910 . By . Get PDF (112 MB) Abstract. 1910 / 1. szám 5 dr. Bruckner Győző: Kuruc mozgalmak, különös tekintettel az 1709-iki ostromra 7 dr. Iványi Béla: Lőcsei vonatkozású művelődéstörténeti adatok a középkorból 26 Bal Jeromos: Mikép szerezte meg Szepesvárát a Csáky család 30.
 5. Szent László-freskók a Kárpát-medencében. Horváth Zoltán György: Szent László-freskók a Kárpát-medencében Szent László királyunk máig élő kultuszának jeles bizonyítékai az évszázadok során vele kapcsolatosan létrejött művészi ábrázolások. Az erről szóló kötetünkben (Madas Edit - Horváth Zoltán György: Középkori prédikációk és falképek Szent.

Főgerincze a Fecskedombtól Aranyidkáig Abauj-Torna és Szepes vármegye természetes határát jelöli. A nevezetesebb hegységek, melyek részben, vagy egészben a vármegye területébe esnek, a következők: A már emlitett Fecskedombtól északra fekvő Kloptanya hegy, melyből ismét északra két ág veszi kezdetét Szepes vármegye: Dátum: 2008-11-03. Frissítés: 2009-03-01 14:07:19. Földrajz: Nyugati részén emelkedik a Kárpát-medence legmagasabb hegysége a Magas-Tátra, melyhez észak felől a Pienin-hegység és a Szepesi Magura csatlakozik. Déli tövében a Szepesi-fennsík terül el, nyugaton az Alacsony-Tátra hegyei, keleten a Lőcse. Szepes vármegye fordítása a magyar - szlovák szótárban, a Glosbe ingyenes online szótárcsaládjában. Böngésszen milliónyi szót és kifejezést a világ minden nyelvén A Kelet-Szlovákiában, a Lőcse- (Levoča) patak völgyében fekvő festői szépségű Lőcse (szlovákul: Levoča), az egykori Szepes vármegye székhelye, Szlovákia műemléki és történeti szempontból egyik legkiemelkedőbb városa Torna vármegye erdőispánságként, többé-kevésbé lakatlan területként alakult meg Tornavár központtal. Ahogy a vidék lassan benépesült, vármegyévé szerveződött, ispánjáról először 1272-ből van írásos emlék, a nemesi vármegye legkorábbi oklevele 1347-ből való

Vármegye menü - Sport-Lif

 1. A Wikimédia Commons tartalmaz Szepes vármegye települései témájú médiaállományokat. Kategória Kategória: Szepes vármegye {{bottomLinkPreText}} {{bottomLinkText}} This page is based on a Wikipedia article written by contributors (read/edit)
 2. Kultúrny objekt na portáli Slovakian
 3. ulosti Spiškej župy: Számozás/gyakoriság: 1.évf. 1.sz
 4. Szepes vármegye térképe - 1762. A magyar származású lengyel tüzérkapitány, az egyik legelismertebb lengyel térképész, Franciszek Florian Czaki 1762-ből származó rézmetszete ismeretlen volt a XX. század elején a Halastó hovatartozás miatt kialakult határvitában egymással vitázó magyar és lengyel tárgyalók előtt
 5. Szepes vármegye egykori székhelye ma gazdag múltjának köszönhetően Szlovákia kulturális és történelmi ékkövei közé tartozik. A téglalap alakú, XIII. században kimért hatalmas téren az ország egyik legjelentősebb szakrális építménye, a Szent Jakab-templom a fő látnivaló, melynek belseje igen gazdag művészeti.
 6. magyar tévéfilmsorozat A többszálú cselekmény a XVIII. század előestéjén kezdődik. Görgey Pál, Szepes vármegye alispánja, a korán elözvegyült, magányos dúvad bolydult lélekkel, komor hangulatban várja a új esztendőt, miközben Lőcse város vígassággal köszönti a születő századot. A szilveszteri ólomöntés azonban a városatyák mulatságát is baljós.
 7. ima parte in Polonia.Capoluogo del comitato era Levoča (in ungherese Lőcse).. La regione tradizionale che corrisponde all'antico comitato è lo Spiš

L. ma a vármegye törvényhatóságának s a L.-i járás szolgabirói hivatalának, kir. törvényszéknek és ügyészségnek, járásbiróságnak, bányabiróságnak, pénzügyigazgatóságnak, adófelügyelőségnek, kir. tanfelügyelőségnek s a szepes-lőcsei esperességnek székhelye; van itt államépítészeti hivatal, közúti. Szepes vármegye térképe. Azonosító: DKA-000648 URL: https://dka.oszk.hu/000600/000648 Dátum: 2007-08-31 Számláló: 281 Filitzi Almássy Lajos, Szepes Vármegye´ elfö:All=Ispánnya, és Követtje. Lütgendorf-Leinburg, Ferdinand von (1785-1858) Megjelenés dátuma: 1827. Kulcsszó: Almássy Lajos Filiczi (1765-?) követ tanácso

 1. Gömör vármegye 6. Borsod vármegye 7. Abaúj vármegye 8. Torna vármegye 9. Szepes vármegye 10. Sáros vármegye 11. Zemplén vármegye 12. Ung vármegye 13. Bereg vármegye 14. Ugocsa vármegye 15. Máramaros vármegye 16. Szatmár vármegye 17. Szabolcs vármegye 18. Közép-Szolnok vármegye 19. Kraszna vármegye 20. Bihar vármegye 21
 2. Jendrassik Borbála Szepes vármegye középkori falképei. Történelem, helytörténet/Helytörténet, helyismeret (helytörténet, művészettörténet, templomok.
 3. Szepes vármegye - Szepes vára. By Várak Kastélyok Magyarországon · Updated about 6 years ago. Public. Közép-Európa egyik legnagyobb vára - Szapolyai Imre, Szapolyai István, Szapolyai János (1526. november 11-én koronázták Magyarország királyává Szapolyai (Zápolya) János erdélyi vajdát, a köznemesi párt vezetőjét.
 4. Szepes vármegye a 19. század közepéig megőrizte négyes járási felosztását. A négy járás a megyét tagoló hegyláncok, illetve a köztük elterülő folyóvölgyek természeti tájaihoz igazodott, és északról délre a Magurai (a Szepesi-Magurán túl, a Dunajec völgyében), a Kárpátaljai (a Magura, a Magas-Tátra és a.
 5. Torna vármegye (lat.Comitatus Tornemsis; ném.Comitat Torna), 1250 k.-1881. nov.: közigazgatási terület a Magyar Királyság északkeleti részén, Kassától délnyugatra, a Gömör-Szepesi Érchegység nyugati, tornai mészkőfennsíkján. - É-on →Szepes vármegye (a Csermoslya völgye), K-en →Abaúj vármegye (a Bódva völgye), D-en →Borsod vármegye (a jósvafői völgy.
 6. Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar . Történelemtudományi Doktori Iskola . Medievisztika Doktori Program . Vámok és vámszedés a középkori Magyar Királyságban Nagy Lajo
 7. A Szerző 10. köteteként Szepes vármegye nemes családjait dolgozta fel. A megye eltér a szokásostól, rendkívül sok egyedi tulajdonságot vonultat fel. E kötetnél is szigorúan betartásra került a Szerző alapelve, hogy csak hiteles adatok közlésére szorítkozik

Krompachi Goldenfinger György, kir. tanácsos, Szepes vármegye első alispánja és követe 3000 frt. Báró Kayserfeld Ferencz, apát, a soproni káptalan kanonokja és követe 1000 frt. Juricskay László, Bihar vármegye táblabirája 1000 frt. Szányi József, Torna vármegye főjegyzője és követe 1000 frt Eladó használt 1867 5kr SZEPES-OLASZI lebélyegzés Szepesolaszi Szepes vármegye Felvidék Gudlin E3.15 / 500p (904) Vásárolj azonnal, licitálj aukciókra, vagy hirdesd meg eladó termékeidet Ispáni vár, a lengyel határig érő Szepes vármegye mindenkori ispánjának székhelye. Rövid ideig itt székelt a püspök is, majd a közelben felépültek a prépostság, káptalan, épületei. A 14. század elején rövid ideig Vencel cseh király, majd Amad é. Tartalom Horváth Attila: A nemesi vármegye. Az alkotmányosság védőbástyája Zsoldos Attila: A királyi vármegye az Árpád-kori Magyarországon Reisz T. Csaba: Róth Miksa címeres üvegablakai a Bécsi kapu téri levéltári palotában Zsoldos Attila: A királyi megye átalakulásának kezdetei. A kehidai oklevél Tringli István: Megy

Szepes vármegye egyesületi évkönyv: Név/nevek: Demkó Kálmán (1852-1918) (szerk.) Szepesmegyei Történelmi Társulat: Lelőhely: B1 Raktári jelzet: P 31.614 MP 31.614 P 31.614=III MP 31.614=III: Szolgáltatások. OpenURL: Hozzáadás a kedvencekhez: OSZK borító: Google Books borító: Cool URI: Megjelenítve: 1 - 1 / 1. Régikönyvek, Jendrassik Borbála - Szepes vármegye középkori falképei - Jendrassik Borbála: Szepes vármegye középkori falképei. 23 képpel. Budapest, 1938. Felhasznált irodalom. 1000 év törvényei (1000ev.hu) Á.T.I. Kisatlasz; Budapest 1937. Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben; Budapest 1885.-1901 Szepes vármegye térkép 1904, megye, Nagy - Magyarország, eredeti, Kogutowicz Manó, atlas

Video: Szepes_vármegye : definition of Szepes_vármegye and

Szepes vármegye - Wikiwan

 1. Szepes vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északi részében. Területe jelenleg Szlovákia és Lengyelország között van felosztva.Földrajza Az egykori vármegye területét nagyrészt hegyvidék alkotta
 2. Lakossága Híres cipszerek (szepesi szászok): Hunfalvy Pál jogász, etnológus, nyelvész, országgyűlési képviselő, az MTA tagja, és fivére Hunfalvy János földrajztudós, az MTA tagja Petzval József mérnök-matematikus, egyetemi tanár és feltaláló, és öccse, Petzval Ott
 3. Az oldalról. 72 vármegye - Kővári László Az oldalon felhasznált források, útikönyvek, gazdaságföldrajzi és más idevágó témákkal foglalkozó, számtalan nyomtatott, és internetes forrás biztosítja, hogy a leírások hitelesek legyenek.A felhasznált 100 évvel ezelőtti írások természetesen a korabeli adatközlésben segítenek, és a 72 vármegye nem ezen kiadások.
Csehszlovák–lengyel határviták 1919–1945 között - Pangea

Magyarország legbonyolultabb vármegyéje - A Szepesség

 1. Helynévi adatok Szepes vármegye dikális összeírásaibó
 2. 64 Vármegye címere Abaúj-Torna Alsó-Fehér Arad Árva Bács-Bodrog Baranya Bars Békés Bereg Beszterce-Naszód Bihar Borsod Brassó Csanád Csík Szepes Szilágy Szolnok-Doboka Temes Tolna Torda-Aranyos Torontál Trencsén Turóc Udvarhely Ugocsa Ung Vas Veszprém Zala Zemplén Zolyóm.
 3. Szepesolaszi város levéltára 36\ud Családtörténet 47\ud dr. Förster Jenő: Nemességigazolási perek Szepes vármegye levéltárában (első közlemény) 47\ud Vegyes közlések 57\ud Könyvszemle 66\ud Társulati ügyek és egyéb hírek 69\ud 1912 / 2. szám 77\ud Iványi Béla: Könyvek és képek a Szepességen a XVI-XVII. században.
 4. Szepes megye térkép 1887 (5), vármegye, atlasz, eredeti, 44 x 57 cm, színes ceruzás aláhúzáso

Szepes vármegye. Lőcse főtere Több kép Lőcséről: Szepeshely főutcája a várral Több kép Szepesváraljáról: Az iglói főtér Több kép Iglóról: A csütörtökhelyi templom: A szomolnoki görög katolikus templom: A Szomolnoki-patak: A poprádi Szent Egyed-templom torny Szepes vármegye térképe (1723) Pozsony vármegye térképe (1745-1747) Pozsony vármegye térképe (1757) Pest-Pilis-Solt vármegye, a Jászság és a Kunság térkép K é p a l á í r á s : A szepesi városok czimere. Az 1778-iki királyi oklevél eredeti czimerképe. A két griff által tartott, nyilt koronával fedett vágott pajzs felső kék mezejében ezüst sziklák, jobbról naptól, balról csillagtól kisérve, az alsó vörös mezőben két párhuzamos hullámos ezüst pólya, a szivpajzs arany mezejében I(osephus) II Szepes vármegye cigány kovácsai Szepes vármegye cigányösszeírásában a második járásban találkozhatunk egy új foglalkozási megnevezéssel, ez pedig a faber ferrarius, amely megnevezés kovácsot jelöl. A megelőző tanulmányban a faber latin megnevezést egyértelműen kovácsna

Kronologikus hadtörténet 3 - Újkor 1900-ig - Könyvek. Gömör vármegye katonai leírása (bevezetés) Ez a forrásközlés az első katonai felméréshez (1782-1785) készült országleírás (Landesbeschreibung) a katonai térképezési munka során a térképen jellel nem jelölt vagy nem jelölhető, de mégis fontos katonai, gazdasági, hadseregellátási stb. adatokat tartalmazza. Honterus | 79. aukció | Közlemények Szepes vármegye múltjából A vármegye a legrégibb állami intézményünk. Ez bizonyult a legtartósabbnak is, hiszen határai - eltekintve a kényszerű területi változásoktól - ma is csaknem azonosak azzal, amit első királyunk meghatározott. és betagolta Szepes vármegyébe Abaúj vármegye 3 Arad vármegye 8 Árva vármegye 11 Bács vármegye 12 Bács-kiskun 15 Baranya vármegye 16 Bars vármegye 21 Békés vármegye 23 Szepes vármegye 163 Szerém vármegye 168 Szilágyi vármegye 170 Szolnok vármegye 171 Temes vármegye 174 Tolna vármegye 177 Torda vármegye 18

Az 1779 óta kihirdetett nemes családok

A Szerző 10. köteteként Szepes vármegye nemes családjait dolgozta fel Szepes vármegye Szlovákia területén volt. Mind a 11 felvétel nagyméretű negatív. Vetítés. Megtekintés: 12 fotók . Szilágy. Szilágy vármegye nagy része a jelenlegi Szilágy megye részét képezte, kis része átnyúlt a mai Szatmár megyébe. 65 felvételünk van ebből a megyéből, ebből 34 darab 13*18 cm-es negatív és 31. Öröm-zengzet mellyet méltóságos Keresztszeghi és Adorjáni gróf Csáky Tivadar urnak tekintetes nemes Szepes vármegye főispánjának, főispáni székébe Lőcsén 1846-diki Nyárutó 4-kén történt beiktatási ünnepély alkalmával a Lőcsei királyi közép tanoda tisztelet jeleül nyujtot Mi, Szepes vármegye előkelői, bárói, mágnásai és nemesei, jelen levelünk értelmében tudtul adjuk mindazoknak akiket illet, hogy amidőn mi alulírt hónapban, napon és helyen összejöttünk, hogy gyűlést tartsunk, bizonyos, a mi megyénket illető közügyeket megtárgyalni, és nagyszámú azt illető dolgot és ügyletet. KISSOLYMÁR. 1918 előtt kisközség Szepes vármegye Gölnicbányai járásában. Mai szlovák nevén Malý Folkmar, Kassabéla (Košická Belá) község része

Közlemények Szepes vármegye múltjából, 1909 - REAL-

A többszálú cselekmény a XVIII. század előestéjén kezdődik. Görgey Pál, Szepes vármegye alispánja, a korán elözvegyült, magányos dúvad bolydult lélekkel, komor hangulatban várja a új esztendőt, miközben Lőcse város vígassággal köszönti a születő századot. A szilveszteri ólomöntés azonban a városatyák mulatságát is baljós jövendöléssel zavarja meg. A. Székesfehérvár Díszpolgára díj gróf Quentin tábornok tábornok 1833. december 30. Fridl Károly rajztanító 1838. június 8. id. Mayerhoffer István bécsi aranyműves 1839. december 11. Deák Ferenc és Vághy Ferenc a hétszemélyes tábla ülnöke 1841. február 19. Marich István Dávid királyi kamarás, győri főispán, hosszabb ideig a város királyi biztosa. 1842. július 13.

Atlas of the Kingdom of Hungary. Index no. 0032 A Magyar Szent Korona Országainak Megyei Térképei Hátsek Ignácz 1880. This page links to scans of the maps from A Magyar Szent Korona Országainak Megyei Térképei county maps of the Lands of the Holy Crown of Hungary sebb volt, mint a későbbi Torna vármegye. A Borsod határán, gyepűvidékén létesült tornai ispánság Szepes vármegye megszervezése, leválása előtt egészen a Tátráig, a Kárpátokig ért. (Györffy György 19873. 740.) A 14. század elején aztán átalakult a kirá­ lyi terület nemesi vármegyévé

Szepes vármegye hazánk Tisza-jobbparti részében, az ország É-i határán; határai É-on Galicia, K-en Sáros vármegye, D-en Abaúj-Torna és Gömör, Ny-on Liptó vármegye és Galicia. Területe 3605,0 km2. Felszine általában hegyes; Ny-i határán emelkedik a szépségéről és vadregényességéről hires Magas-Tátra (lásd. Szepes vármegye A Hernád völgyétől D-re a Gömör-Szepesi Érchegység különböző csoportjai terülnek el, a Gölnic völgyétől D-re, az abaúj-tornai határszélen a Szomolnok-kassai hegycsoport (Kojsói hola 1248 m), a gömöri határszélen a Szulyova (1248 m), Aranyasztal (1318 m) és Pipityke (1226 m) emelkedik Szepes vármegye közgyűlése Késmárk, 1769. augusztus 14. márkusfalvi Máriássy Pál József helyettes szolgabíró által. Abaúj vármegye közgyűlése Kassa, 1771. október 08. Zombory Zsigmond jegyző által. Gömör vármegye közgyűlése Rozsnyó, 1772. november 27. Madarassy József jegyző álta

A „fekete város” színes házai | ÚtitársZágráb megye térkép 1890 (3), vármegye, régi, atlasz

Keresés eredményei - Szepes vármegye

Előszó: 3: Bevezetés: 5: A tanfelügyelők és az iskolák jelentései 1913-ban: Abauj-Torna vármegye: 11: Alsó-Fehér vármegye: 13: Arad vármegye: 14: Árva. Született: 1903. szeptember 5. Igló, Szepes vármegye Meghalt: 1986. június 20. Budapest . Család. Régi felvidéki evangélikus (cipszer) családból származott Szepes vármegye 1842-es tisztviselői választási jegyzékében Korotnokon a hajdúk hadnagya, Gundelfingen Ferenc volt. Magurai járás jegyzője pedig Gundelfingen Károly. A Szepesi Kamarának is volt néhány jellegzetes személyisége és köztük több Gundelfingen is

Szepes vármegye térképe. Azonosító: DKA-000648 URL: http://dka.oszk.hu/000600/000648 Dátum: 2007-08-31 Számláló: 278 SZEPES: Szepes vármegye közigazgatási egység volt a Magyar Királyság északi részében. Területe jelenleg Szlovákia és Lengyelország között van felosztva. A Szepesség német Zips (rojt, csatol, fogas-zár-) elnevezése alapján cipszereknek nevezett szászok a középkori vármegye legjelentősebb gazdasági és kulturális. 1897 Szepes vármegye térképe, tervezte: Gönczy Pál, készült: Posner Károly Lajos és Fia, 24×30 cm. Starting price: 1 400 HUF. Number of bids: 1. My bid: 0 HUF Share: Facebook Twitter. Photo of the item taken by : kh. Jelentős magyarországi évszámok . 1422. »»»»» Zsigmond király menlevele László vajda népének (Az első írásos emlék) 1487. »»»»» Hunyadi Mátyás privilégiumlevele a sebesszéki cigányokna 5 Tänze - Codex der Anna Szirmay Keczer, Szepes/Liptó vármegye, ca. 1730 · Accentus Austria · Traditional Serenata Hungarica ℗ 2012 Sony Music Entertainment Germany GmbH Released on: 2012-04-1

Szepes vármegye

Közlemények Szepes vármegye múltjából 1909-1918 Arcanum

Sáros vármegye – Wikipédia

Szepes vármegye nemes családjai-Szluha Márton-Könyv

64 vármegye címereMagyar Néprajz IIIRozgonyi csata – Wikipédia
 • Automatikus feszültség stabilizátor.
 • Vaddisznó szűzpecsenye ár.
 • Kétlencsés forgalomirányító fényjelző készüléken a villogó sárga fényjelzés után.
 • Vadőr munkaköri leírása.
 • Illemtan óravázlat.
 • Pedagógus egyéni vállalkozó.
 • Vasalható gyöngy tábla.
 • Dc comics name.
 • Betti tétlen dalszöveg.
 • Burgonya vetőmag fajták.
 • Mosószóda automata mosógépbe.
 • Dopegyt mikor hat.
 • Foghuzás altatással.
 • Magyarország időzóna.
 • Gyöngyös start műhely.
 • Ike turner házastárs.
 • Thomson.
 • Ingatlan com nyíregyháza hímes.
 • Első ikea magyarországon.
 • Repülős kiegészítők.
 • Jasper stone.
 • Kék hírek szolnok.
 • Fin carré lidl.
 • Törökország pénzneme.
 • Állvány bérlés sopron.
 • Esztergomi vár programok.
 • Rókás nyaklánc.
 • Konfliktuskezelés az óvodában szakdolgozat.
 • Facebook nyereményjáték szabályzat 2020.
 • Omega koncert 2020 keszthely.
 • Toyota használtautó kereskedés.
 • Monor pizzéria.
 • Récsei center.
 • Szabolcs templom.
 • Free PNG download.
 • Parajdi párologtató só használata.
 • Tételszám alapú könyvelés.
 • Sancho panza szamara neve.
 • Mellrak viszketes.
 • Szelektív hulladékgyűjtés naptár 2020 budapest.
 • Újdelhi pontos helye.